Loading
Nové webové stránky
Sestavuji aktuální kalendář ...

Stanovy Občanského sdružení
při SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ
Kněžskodvorská 33/A
370 04 České Budějovice 1. Název sdružení
 2. Občanské sdružení při SŠ OSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. 3. Sídlo sdružení
 4. SŠ OSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice 5. Cíle
 6. Činnost sdružení je zaměřena zejména na:

  • respektování práv a zájmů dětí
  • vytváření bezpečného a všestranného rozvíjení psychosociálního klimatu v rodinách i ve škole
  • zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání
  • ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků
  • koordinace a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy, školského či výchovného zařízení a obce
  • vzájemnou spolupráci mezi rodiči a učiteli

  Ke splnění svých cílů sdružení zjišťuje:

  • úroveň spolupráce rodičů a učitelů s vedením školy
  • názory rodičovské veřejnosti na stávající a připravované zákony související se vzděláním
  • se svými členy a ostatními zájemci veřejně diskutuje
  • zkušenosti s moderními formami spolupráce rodičů se školou a s podílem rodičů na kontrole a správě školy
  • usiluje o spolupráci rodičů se zvolenými zástupci rodičů v radě školy
  • své členy informuje o konkrétních aktivitách a jejich výsledcích


 7. Orgány sdružení
 8. Orgány sdružení jsou:

  • členská schůze
  • správní rada
  • předseda sdružení
  • správce majetku sdružení


 9. Členská schůze
 10. Je nejvyšším orgánem sdružení, schází se nejméně jedenkrát za rok. Svolává ji předseda sdružení písemnou pozvánkou nejméně 15 dnů před konáním schůze. Pozvánka musí obsahovat všechny náležitosti, přesný termín a místo konání členské schůze, jakož i zamýšlený program.

  Členská schůze je usnášeníschopná, je - li přítomna alespoň 1/3 všech členů sdružení. Členská schůze přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů sdružení, není - li v těchto stanovách stanoveno jinak. Při hlasování má každý člen sdružení 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sdružení.

  Do působnosti členské schůze patří:

  1. měnit stanovy
  2. volit a odvolávat členy správní rady
  3. případně volit a odvolávat předsedu sdružení
  4. rozhodovat o stanovení odměn členů správní rady
  5. schvalovat roční účetní uzávěrku
  6. rozhodovat o zániku sdružení

  O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

  1. datum a místo konání členské schůze
  2. přijatá usnesení
  3. výsledky hlasování

  Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 11. Správní rada
 12. Správní rada řídí činnost sdružení a rozhoduje o všech záležitostech . Správní rada má 5 členů volených členskou schůzí sdružení, vždy na dobu 1 roku. Správní rada se schází podle potřeby a svolává ji předseda rady. O každém jednání správní rady se pořizuje zápis. 13. Předseda sdružení
 14. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení.

  Předseda sdružení:

  1. zastupuje sdružení navenek
  2. podepisuje všechny písemnosti jménem sdružení
  3. má podpisové a dispoziční právo
  4. na pravidelných jednáních sdružení podává zprávu o činnosti

  Předseda sdružení je jeden z rodičů, jehož dítě je žákem školy. Tento předseda se volí na začátku školního roku při první schůzce tohoto sdružení. Členská schůze volí předsedu a to na časově omezené období (1 rok) nebo na dobu neurčitou. Skončí- li volební období takto voleného předsedy nebo je-li takovýto předseda odvolán a není - li zvolen předseda nový, stává se předsedou sdružení zástupce ředitele SŠ Mgr. Romana Kábelová, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice, pokud v této době bude členem sdružení a bude s touto funkcí souhlasit. 15. Správce majetku sdružení
 16. Správce majetku sdružení jmenuje předseda z členů sdružení.

  Správce sdružení:

  1. provádí bezprostřední správu majetku sdružení
  2. pravidelně podle požadavků správní rady jí podává zprávu o stavu majetku sdružení
  3. vede pokladní knihu, knihu faktur došlých, provádí úhrady faktur došlých
  4. odpovídá za zpracování účetnictví a daňových dokladů sdružení
  5. odpovídá za zpracování roční účetní uzávěrky


 17. Hospodaření
  1. Majetek sdružení tvoří jmění sdružení, členské příspěvky, dary a výnosy akcí. Výši členských příspěvků a výši výdajů projednávají členové sdružení a schvaluje správní rada na každý rok. Pokud mají rodiče ve škole více dětí, platí příspěvek pouze jednou.
  2. Se svým majetkem hospodaří sdružení samostatně podle zákonných předpisů a vlastního rozpočtu. Kontrolu hospodaření provádí revizor volený radou sdružení. Nejméně jednou za rok zveřejňuje výbor sdružení pro všechny členy veškeré příjmy a výdaje sdružení. Účetním obdobím je kalendářní rok. Za zpracování roční kalendářní uzávěrky zodpovídá správce majetku sdružení. Předkládá ji správní radě, která ji projedná.


 18. Práva a povinnosti člena sdružení
 19. Členy sdružení mohou být osoby fyzické a právnické. Členství vzniká na základě písemné členské přihlášky, v níž musí uchazeč o členství uvést své jméno, příjmení, titul, bydliště, popř. název právnické osoby, sídlo, IČO a prohlášení o tom, že uchazeči o členství jsou známy stanovy sdružení. Přihláška se podává k rukám předsedy sdružení, pokud předseda sdružení do 15 dnů ode dne podání přihlášky neoznámí uchazeči o členství, že o jeho přihlášce bude rozhodovat správní rada na svém nejbližším jednání nebo že se jeho přihlášce nevyhovuje, stává se uchazeč členem sdružení ke dni podání přihlášky. Právo účastnit se členské schůze má však nejdříve po uplynutí této lhůty. Pokud předseda sdružení po podání přihlášky dojde k závěru, že by přihlášce nemělo být vyhověno, předloží věc správní radě, která rozhodne zda se přihlášce vyhovuje či nikoliv. Proti rozhodnutí správní rady není žádný úpravný prostředek. O rozhodnutí správní rady informuje předseda bez zbytečného odkladu uchazeče o členství. Vyhoví - li správní rada podané přihlášce, stává se uchazeč o členství členem sdružení dnem podání přihlášky.

  Členství ve sdružení nelze přenést na jinou osobu. Sdružení vede seznam všech svých členů, do něhož zapisuje všechny podstatné skutečnosti týkající se jejich členství.

  Členství zaniká vystoupením, vyloučením, smrtí člena nebo zánikem sdružení. Vystoupením zaniká členství dnem, kdy bylo doručeno písemné oznámení člena o vystoupení předsedovi sdružení.

  Člen sdružení může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu předsedy sdružení porušuje členské povinnosti nebo opakovaně jedná v rozporu s cílem sdružení. O vyloučení rozhoduje správní rada. Vyloučení musí být písemně oznámeno členu sdružení.

  platnost od 12.11. 2008


Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04
© 2014

webmaster: zdenek.chalupskyssvos.cz